Een goede buur

Een voorbeeld van omgevingsparticipatie als een goede buur

Omgevingsparticipatie ‘Een goede buur’

Mag ik me voorstellen? Hendriks, je nieuwe buurman.
Als nieuwe buur stel je je voor en vertel je dat je gaat bouwen of verbouwen. Wij doen dat ook. Sterker nog: wij vragen in sommige situaties aan onze nieuwe buren wat ze vinden dat we zouden moeten bouwen. Want als je iets maakt, dan wil je dat iedereen er net zo enthousiast over is als jij dat bent. Niet alleen de mensen die er gaan wonen of werken, maar ook de mensen uit de omgeving. Daarom ontwikkelen wij het participatietraject ’een goede buur’

5 voordelen:

Als een goede buur invulling geven aan omgevingsparticipatie biedt deze  vijf voordelen:

  1. Het levert toegevoegde waarde aan de omgeving, omdat je samen veel meer kennis hebt over die omgeving.
  2. Het proces loopt constructiever en prettiger.
  3. Er volgen minder bezwaarprocedures, die tijd en geld kosten, omdat iedereen zich gehoord voelt.
  4. De kwaliteit van het plan wordt beter omdat we de ideeën, wensen en zorgen van de buren kennen en meenemen in ons plan.
  5. Het plan wordt aan de gemeente aangeboden, in de wetenschap dat het een breed draagvlak heeft.

Hoe we het participatietraject aanpakken

Start omgevingsparticipatie

We starten met een goede analyse van de plek die we gaan ontwikkelen. We kijken naar alle elementen die van belang zijn: de cultuurhistorie, wat denken we met het gebied te kunnen, wat zijn de lokale belangen die spelen, wat is de rol van het gebied op lange en korte termijn. En vooral onderzoeken we wie onze buren zijn. Niet alleen bewoners uit de directe omgeving, maar ook andere wijkbewoners en ondernemers horen daarbij. Net als een wijkraad, belangengroepen, andere vastgoedeigenaren en natuurlijk de gemeente zelf.

Stakeholder kick off

Al deze stakeholders worden uitgenodigd voor een evenement: het kennismaken met een kop koffie. We zorgen ervoor dat we zoveel mogelijk mensen bereiken, door gebruik te maken van meerdere momenten en meerdere middelen. Tijdens die bijeenkomst stellen we ons voor: wie is Hendriks en we vertellen dat we met een blanco blad komen. We roepen ze op om:

  • ideeën, wensen en zorgen met ons te delen en
  • mee te denken in een klankbordgroep.

Van de mensen die zich aanmelden stellen we een of meerdere klankbordgroepen samen en we zorgen voor een goede afspiegeling van de omgeving. Standaard zijn er ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. Zij geven ook input, feedback en sturen waar nodig bij.

Participatie in ontwikkelateliers

Met de klankbordgroep organiseren we meerdere ontwikkelateliers. Bij het eerste atelier hebben we alle suggesties geïnventariseerd, die we tijdens het koffiedrinken hebben verzameld. We maken inzichtelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden daarvan zijn en wat de consequenties van verschillende keuzes zijn. In de vervolgateliers verfijnen we de plannen steeds verder. Van massastudie tot een gedetailleerd stedenbouwkundig ontwerp. Ook een architect, stedenbouwkundige en landschapsarchitect worden al vroeg uitgenodigd om aan te schuiven. Van elk atelier maken we een verslag en dit wordt teruggekoppeld aan alle stakeholders. Tussentijds evalueren we en verwerken we alle tips, tops én flops om het plan en het proces te verbeteren.

Alstublieft gemeente: ons plan

Afsluitend organiseren we nog een evenement voor alle stakeholders om het plan te presenteren en het vervolgtraject uit te leggen. Reacties hierop halen we op en, wanneer nodig, verwerken we ze nog in het plan. Met dit plan onder de arm vragen we akkoord aan het college en later, tijdens de bestemmingsplanprocedure, aan de raad van de gemeente.

Participatie in de omgevingswet

In de nieuwe Omgevingswet is participatie vastgelegd. Logisch, want een ingreep in de leefomgeving kan flink wat losmaken. Wij schakelen daar op voor en besteden er al uitgebreid aandacht aan bij onze ontwikkelprojecten. Hoe dat er in de praktijk uitziet, lees je bij het project Rietgrachtstraat in Arnhem. Meer weten hierover? Neem dan contact op met ons.

Contact

Start ontwikkelen als goede buur

De voordelen die omgevingsparticipatie oplevert kennen we als geen ander. Toen het plan Flash Gordon in Nijmegen na jaren discussie in 2000 werd afgeschoten en wij de locatie overnamen, was er veel wantrouwen bij omwonenden. Alle belanghebbenden en vooral de Overleggroep Hessenberg werden betrokken bij de planvorming. Er ontstond een klankbordgroep van 60 mensen. Voor ons een goede leerschool. De publiek-privaat-burgerlijke samenwerking (PPBS) leverde echt iets op: in 2002 konden de vergunningen worden aangevraagd en er werd geen enkel bezwaar ingediend.

Bekijk project De Hessenberg