Nutsvoorzieningen op rol

Ik heb eerst gekeken naar het nutstracé. Daarin hebben we de knelpunten bepaald en gezamenlijk met de Nutspartijen naar oplossingen gezocht. Daar heb ik weer een tijdsplanning aan gekoppeld. De nutstracés die niet voor start bouw geplaatst konden worden zijn “op rol” gepland na het verwijderen van de steiger van de nieuwbouw woningen. Plaatsen vooraf was onmogelijk gezien de positie van de te slopen woningen en de nieuwbouwwoning. Theo is gedurende dit project tevens projectleider openbaar gebied voor T&G den Ouden, de Nutsbedrijven en de gemeente geweest.

Kolping Nijmegen

Afstemmen planningen

Daarna heb ik een planning gemaakt voor achtereenvolgens het openbaar gebied (basis opzet van T&G den Ouden), de in- en uithuisbewegingen van de bewoners (deze migratieplanning was bij start al vastgelegd), de verkeerscirculatie van woonverkeer, de hulpdiensten, afvalverwerking en de daadwerkelijke bouw en renovatie (aanvoer materiaal en materieel). Dit moest allemaal op elkaar afgestemd te worden. Ook de kraancapaciteitsplanning hoorde daarbij. Met twee kranen waarvan er slechts één snel wendbaar was. Al met al een gigantische klus gezien de kleine oppervlakte en de smalle straten waarin dit alles moest plaatsvinden.

Uitvoeringstijdschema nieuwbouwwoningen

De planning van de nieuwbouw woningen zijn voor de onderbouw, het skelet, de gevelsluiting en de kappen grotendeels uitgevoerd in batches van twee. Dit houdt in dat wij tegelijkertijd steeds twee woningen onderhanden namen (mede bepaald door de kraaninzet). Dat betekende dat wij op 1 dag ter plaatse van twee woningen dezelfde werkzaamheden konden verrichten.

Inkoop

Ik ben bij alle inkoopgesprekken aanwezig geweest om voor commitment zorg te dragen, de ploegbezetting door te spreken en om ervoor te zorgen dat hetgeen wat bedacht was ook daadwerkelijk werd ingekocht. Ook alle leveringen zijn vooraf met behulp van de draaiboekjes en het uitvoeringstijdschema vertaald naar leverschema’s. Het uitgangspunt hierbij was dat alles 1 dag van te voren geleverd zou worden. We zaten strak in de planning en konden daarbij geen late leveringen gebruiken. Dan zou de trein tot stilstand komen. Dat konden we ons niet veroorloven.

Onvoorzien

Vanzelfsprekend gebeurden er ook onvoorziene dingen. Zo moesten we bij alle sloopwoningen grondmonsters nemen. Om tijd te besparen heb ik bedacht om dit uit te voeren door een sparing in de begane grondvloer. Ook voor het grondonderzoek is er een spoedprocedure bedacht in overleg met de gemeente en Milon. Binnen 24 uur na het nemen van het grondmonster werden de resultaten naar mij gemaild. Ik maakte dan een tekening met de positie waar de monsters zijn genomen met een samenvatting van de meetresultaten. Dit werd direct gemaild naar de gemeente en ik kreeg dezelfde dag nog goedkeuring om te gaan graven.

Kolping nieuwbouw woningen

55 dagen

De nieuwbouw is in 55 dagen gerealiseerd. In die 55 dagen zat echter ook nog de asbestsanering en de sloop van de oude woningen, hiervoor waren totaal 6 dagen ingepland. Verder was er een opleverprocedure ingepland van ca. 4 dagen waardoor er uiteindelijk nog maar 45 dagen overbleven. Het was een continu proces van het in de gaten houden van alle planningen, de in- en uithuisbewegingen in de wijk, het informeren van de bewoners en hulpdiensten en het bijschaven waar nodig.

Verantwoordelijkheid infrastructuur en openbare ruimte

Tijdens de bouwwerkzaamheden werd ook de riolering vervangen. Om dit uit te voeren was er een sleuf benodigd van zo’n 2,5 meter diep bij 5 meter breed. Op dat moment werd de straat afgesloten voor verkeer. Hierna werd het gas- en watertracé aangebracht, aansluitend werden de huisaansluitingen (riolering) aangesloten. Maar dat betekende nogal wat voor de bewoners én de bouw. Bewoners die bijvoorbeeld moesten verhuizen, moeten toch bij hun woning kunnen. Dit geldt ook voor de hulpdiensten en de afvalverwerking. Ook het bepalen van de aanvoerroute van de bouwmaterialen en de kraan die nodig is voor de nieuwbouw was hierdoor complex.

Grootste uitdaging

Het maken van de complete ‘puzzel’ aan de voorkant was een grote uitdaging, maar de ‘puzzel’ buiten misschien wel de grootste. Daarbij waren we afhankelijk van anderen. Als er ergens een steek viel (vaak met betrekking tot het openbare terrein), dan kwamen ze altijd bij mij. De tevredenheid van alle Kolping betrokkenen rustte op mijn schouders. Dat heb ik wel eens gevoeld.

WM_180423_Kolping_02

Veel geleerd

Zo’n project brengt je veel. Ik heb veel kennis opgedaan van de nuts- en infravoorzieningen. Daarnaast is communicatie een heel belangrijk gegeven in een buurt met zoveel verschillende bewoners. Het vraagt wat om alle bewoners mee te krijgen op het juiste moment. Rustig blijven en duidelijk zijn, is vaak de beste optie.

Trots op resultaat

Het was een hectisch jaar maar ik ben heel trots op iedereen die bij dit project betrokken is geweest. Deze klus hebben we echt samen geklaard. Ook het realiseren van de nieuwbouw binnen 55 dagen is een compliment waard, al zeg ik het zelf. Het resultaat mag er zijn.